INTERNATIONALE DONORER & NETVÆRK

INTERNATIONALE DONORER
Både Verdensbanken og flere FN-organisationer (bl.a. UNCDF) arbejder med mikrofinans, og da mikrofinans tillægges en vigtig rolle i bestræbelserne på at løfte mennesker ud af fattigdom, bliver stadig flere penge kanaliseret gennem de internationale institutioner til mikrofinans. Eksempelvis har Verdensbanken i samarbejde med den tyske regerings udviklingsorganisation KfW i 2009 oprettet en stor ny fond 'Microfinance Enhancement Facility', der skal være med til at afbøde følgerne af den globale finanskrise.

United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
FN's kapitaludviklingsfond - UNCDF - er en delvist selvstændig enhed indenfor UNDP. UNCDF har til formål at tilvejebringe midler til og finansiere mindre investeringsprojekter i udviklingslandene, først og fremmest i de mindst udviklede lande, primært i Afrika. Der ydes støtte til decentralisering og lokal forvaltning samt mikrofinansiering gennem lån og gavebistand. UNCDF's virke er fattigdomsorienteret og supplerer således udviklingsbankernes udlån til større investeringsprojekter.

Microfinance Enhancement Facility
Verdensbanken og den tyske regering har i 2009 oprettet denne 500 millioner US dollars store fond til støtte for mikrofinans-institutioner for at hjælpe fattige i den globale finanskrise. Banken regner med, at fonden kan give penge til mere end 100 mikrofinansinstitutioner i op mod 40 lande, og støtte udlån til måske 60 millioner lavindkomst-lånere.

United States Agency for International Development
United States Agency for International Development (USAID) er den amerikanske statslige organisation for udviklingsbistand. USAID udgør en del af udenrigsminsteriet (State Department) og blev oprettet af President John F. Kennedy i 1961.

INTERNATIONALE NETVÆRK
Mikrofinans er ikke et let udviklingsværktøj, og i erkendelse af, at mange tidligere forsøg ikke er gået helt som planlagt, organiserer både donorer og praktikere sig i forskellige netværk.

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)
CGAP er en enhed under Verdensbanken, men opererer uafhængigt. CGAP har sit operationelle kontor i Washington DC, USA, og et repræsentativt kontor i Paris. Rundt om i verden har CGAP regionale kontorer, der skal støtte dialogen omkring CGAPs politik, om finansiel gennemsigtighed, kapacitetsopbygning, kommunikation og effektivitet.

European Microfinance Platform (EU-platform)
European Microfinance Platform har som formål at udveksle information og fremme samarbejde mellem de forskellige europæiske aktører, der er involveret i mikrofinans i udviklingslandene. Netværkets vision er, at alle på kloden får adgang til finansielle tilbud i form af mikrofinans. Platformen udgøres af mere end 50 offentlige og private europæiske aktører såsom banker og finansinstitutioner, forskere og universiteter, offentlige institutioner, NGO’er, konsulentfirmaer og lignende. Netværket står bag flere internationale konferencer, der primært retter sig mod europæiske donorer af mikrofinans. EU-platformen har også oprettet forskellige arbejdsgrupper for netværkets medlemmer.

International Network of Alternative Financial Institutions (INAFI)
INAFI er et globalt netværk for organisationer, der arbejder med mikrofinans med fokus på at forbedre levevilkårene for de fattigste befolkningsgrupper. Netværket har 320 medlemmer (2008), der kommer fra 24 afrikanske, 6 asiatiske og 18 latinamerikanske lande. Samlet når netværket mere end 25 millioner brugere.

Microfinance Investment and Support Facility for Afghanistan (MISFA)
Efterhånden som mikrofinans kommer til at fylde mere og mere i bistandsbilledet er der behov for, at donorerne koordinerer deres indsats. I samarbejde med den afghanske regering oprettede en række større donorer, herunder Danida, i 2003 mikrofinans institutionen MISFA i Afghanistan. Ideen med MISFA er at undgå konfliktende donorinteresser og i stedet koncentrere ressourcerne om effektiv støtte til mikrofinans-projekter. Det har betydet, at MISFA i dag regnes for en strømlinet og fleksibel organisation - skræddersyet efter lokale behov.