D

Danone
Multinationalt fødevareselskab med hovedsæde i Frankrig

Demokrati
Demokrati
Om demokrati

Demokratityper:
-Deltagelsesdemokrati: en demokratiform der står i modsætning til konkurrencedemokratiet. Her er idealet en så stor inddragelse af befolkningen som muligt. Det repræsentative demokrati er blot en nødløsning udløst af praktiske årsager. Politisk opdragelse gennem engagement i bevægelser og partier er et must for befolkningen.

-Direkte demokrati: Hvor folket ved direkte afstemninger træffer de politiske beslutninger (eks. folkeafstemninger). Modsat det repræsentative demokrati.

-Elitedemokrati: Variant af konkurrencedemokratiet, hvor det er de forskellige politiske eliter i samfundet der i kraft af deres magt og kapacitet besidder en naturlig ret til at konkurrere om folkets gunst. De politiske eliter holder dermed hinanden i skat til samfundets fælles bedste.

-Markedsdemokrati: Variant af konkurrencedemokratiet, hvor politik ses som et produkt (ganske som i et supermarked) politikerne udbyder og som vælgerne så køber ved at stemme på dem. Hvis produktet ikke er godt nok vælger vælgerne et andet produkt.

-Konsensusdemokrati: Variant af deltagelsesdemokratiet hvor målet er, at opnå politisk konsensus, dvs. enighed om de generelle politiske problemer. (sker ved størst politisk inddragelse af befolkningen).

-Konkurrencedemokrati: en demokratiform der står i modsætning til deltagelsesdemokratiet. Her er det repræsentative demokrati selve idealet. Befolkningen skal ikke tage stilling til alt muligt, men overlade til politikerne at træffe de nødvendige afgørelser. Befolkningens politiske deltagelse udøves ved deltagelse i regelmæssige valg, hvor vælgerne kan afsætte de politikere, der ikke har levet op til deres tillid.

-Repræsentativt demokrati: Hvor folket vælger nogle repræsentanter til at træffe de politiske beslutninger på dets vegne modsat det direkte demokrati.

-Samtaledemokrati: Variant af deltagelsesdemokrati, hvor fokus er på politisk inddragelse af befolkningen gennem den politiske samtale. Se også Habermas, Jürgen og medborger(skab).

-Tilskuerdemokrati: Kritisk syn på konkurrencedemokratiet. Hvor befolkningen holdes meget ude fra det politiske liv bl.a. pga. mediernes passificering af befolkningen. Faren er, at der opstår politikerlede og generel lede ved det politiske system (modsat deltagelsesdemokrati).

-Vestlige demokratier: Fællesbetegnelser for demokratierne i vest og Centraleuropa samt USA og Canada.

-Demokratisk underskud: Term brugt i forbindelse med at en politisk instans mister sin magt og indflydelse, hvilket leder til et underskud eller mangel på demokrati. Tit brugt i diskussioner i forbindelse med EU, hvor nogle taler for et demokratisk underskud opstået ved at lovgivningskompetencerne er flyttet fra europaparlamentet til regeringerne i EU's medlemslande.

Departement
Øverste administrative organ i et ministerium. Et departement, hvoraf der i et ministerium kan være flere, tager sig af de overordnede og koordinerende opgaver, hvilket bl.a. er lovforberedelse, budgetlægning, rådgivning og vejledning af ministeren. Et departement er hierarkisk opbygget med ministeren som leder. Lige under ham sidder departementschefen. Det er ministeren der, som ansvarlig for departementet, træffer alle politiske afgørelser.

Diskursanalyse
Analyse (ikke teori) der bruges til at analysere den herskende sprogbrug i et samfund, en organisation etc.
En analyse af hvordan man taler, dvs. hvilke ord der bruges, men i høj grad også hvad det er man ikke taler om.

Dæmninger
Dams and Water
Dams stir water arguments
Troubled Waters
Is it Worth a Dam?
PBS: BUILDING BIG: DamsLEKSIKON OPSLAG

Danone
Demokrati
Departement
Diskursanalyse
Dæmninger